Приклад оформлення статтi

УДК 343.98

7. Слідча практика в Україні

 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ

ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: СУТНІСТЬ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

 

Алябов Ю.В., старший викладач кафедри галузевого права

Херсонський державний університет

Стаття присвячена аналізу наукових підходів щодо визначення сутності криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля. Приділяється увага необхідності виокремлення таких наукових понять як «криміналістична характеристика певного виду кримінального правопорушення» або «криміналістична характеристика групи злочинів». Розглянуто проблему формування криміналістичної характеристики як системи узагальнених даних про типові ознаки кримінальних правопорушень з урахуванням звязків між елементами. Підкреслено практичне значення криміналістичної характеристики в організації розслідування злочинів проти довкілля, у побудові методичних рекомендацій із досудового розслідування даної групи кримінальних правопорушень.

Ключові слова: злочини проти довкілля, кримінальне правопорушення, криміналістична характеристика, кримінальне провадження, досудове розслідування, криміналістична методика.

Статья посвящена анализу научных подходов к определению сущности криминалистической характеристики преступлений против окружающей природной среды. Уделяется внимание необходимости выделения таких научных понятий как «криминалистическая характеристика определенного вида криминального правонарушения» или «криминалистическая характеристика группы преступлений». Рассмотрена проблема формирования криминалистической  характеристики как системы обобщенных данных о типовых признаках уголовных правонарушений с учетом связей между элементами. Подчеркивается практическое значение криминалистической характеристики в организации расследования преступлений против окружающей природной среды, в построении методических рекомендаций по досудебному расследованию данной группы уголовных правонарушений.

Ключевые слова: преступления против окружающей природной среды, уголовное правонарушение, криминалистическая характеристика, уголовное производство, досудебное расследование, криминалистическая методика.

Aliabov Y.V. CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF ENVIRONMENTAL CRIME: ESSENCE AND PRACTICAL IMPORTANCE

The article analyzes the scientific approaches to defining the essence of forensic characteristics of crimes against the environment. Attention is paid to the need to allocate such scientific concepts as “criminological characteristics of certain types of criminal offence” or “criminological characteristics of crime groups”. The problem of the formation of criminological characteristics as a system of generalized data on the typical signs of criminal offences based on relationships between elements. It emphasizes the practical importance of forensic characteristics in the investigation of crimes against environmental protection organization, in the construction of guidelines for pretrial investigation of this group of criminal offences... (не менше 1800 друкованих знаків)

Key words: crime against the environment, criminal offence, criminological characteristics, criminal proceedings, pretrial investigation, forensic technique.

 

Постановка проблеми. В сьогоденній криміналістичній науці така тема, як сутність і значення криміналістичної характеристики є досить популярною і широко дослідженою. До наукового обігу поняття «криміналістична характеристика злочинів» було введено наприкінці шестидесятих років минулого століття. Дехто з науковців вважає, що це зробив О.Н.Колесніченко в своїй праці 1967 року [1, c. 343].

Аналіз останніх досліджень. З різних точок зору, і за різними аспектами криміналістичну характеристику злочинів розглядали А.Ф. Волобуєв, В.Ф. Єрмолович, В.Д. Берназ, В.О. Коновалова, Л.Г. Відонов, С.І. Винокуров, В.Г. Гончаренко, Л.Я. Драпкін, М.В. Салтевський, В.Л. Синчук, А.В. Старушкевич, М.П. Яблоков та ін. Окремі питання щодо криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля було розглянуто в дослідженнях Л.А. Іванової, С.О. Книженко, О.С. Кузовкіна, Г.А. Матусовського, К.В. Осипової, В.А. Попова, С.С. Рузметова, О.О. Яковлєвої та інших.

Мета статті – це розкрити сутність криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля за допомогою аналізу її структурних елементів, а також визначити практичне значення криміналістичної характеристики для побудови методики розслідування злочинів проти довкілля.

Виклад основного матеріалу.

Висновки. Отже, можна зробити висновок…

Література: 

1. Чернець В.І. Поняття криміналістичної характеристики злочинів / Теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 19 жовтня 2012 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, В.П. Горбачов, А.І. Журба. Донецьк: ДЮІ МВС України, 2013. 359 с.

2. Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва: монографія. Харків: Вид-во Університету внутрішніх справ, 2000. 336 с.