ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

  • Сергій Васильович Циганок
Ключові слова: міжнародні стандарти, просування по службі, професійний рівень, професіоналізм, дисциплінарне провадження

Анотація

Метою роботи є аналіз міжнародних стандартів діяльності прокуратури з подальшим впровадженням кращого досвіду у систему підвищення кваліфікації прокурорів.

Методи. Під час опрацювання напрямів удосконалення інституту підвищення кваліфікації прокурорів використано аналітичний і теоретико-прогностичний методи. На основі компаративістичного системного аналізу проведено дослідження щодо розуміння правової природи інституту підвищення кваліфікації прокурорів та його роль у їх просуванні по службі.

Результати. Потреба наукової розробки системи підвищення кваліфікації прокурорів в Україні зумовлена недостатньою врегульованістю у чинному законодавстві України. Наведено, що методом реалізації державної політики в галузі професійної прокурорської підготовки є компетентністний підхід. За його допомогою можна ефективно забезпечити потребу у формуванні професійно компетентного кадрового складу органів прокуратури України. Досліджені нормативно-правові акти, що регулюють зазначену сферу. Встановлено сутність термінів «кваліфікація» та «кваліфікаційні вимоги», доведено, що тільки за умови систематичного професійного навчання та врахування основних міжнародних стандартів можливо досягти відповідного професійного рівня. Визначено, що зовнішня і внутрішня незалежність прокурорів можуть бути гарантовані через встановлення чітких правил, які закріплюються у нормах і регламентують призначення та звільнення прокурорів, перебування на посаді, просування по службі, дисциплінарне провадження та звільнення прокурорів. Наголошено на необхідності для прокурора не тільки бути обізнаним в теорії та практиці застосування норм кримінального та кримінально-процесуального права, а й мати навички з міжнародного права (з питань міжнародних стандартів діяльності прокуратури) та основних принципів адміністрування своєї діяльності. Доведена необхідність враховувати під час посадових переміщень результати проходження професійного навчання і практичного застосування одержаних знань. Наводиться досвід іноземних держав, що вжили заходів для створення чітко визначених протоколів для найму та моніторингу прокурорів, адже таким чином підвищується прозорість і надійність прокуратури в очах громадськості. Зроблено висновок, що підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури є формою післядипломної професійної підготовки кадрів, що проводиться регулярно відповідно до затверджених планів. Порушення або невиконання навчального плану з підвищення кваліфікації може бути підставою у відмові в просуванні по службі або навіть у застосуванні дисциплінарних стягнень. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, відомчих організаційно-розпорядчих документів. Під час розроблення навчально-методичних рекомендацій необхідно враховувати Рекомендацію Ради Європи з метою впровадження міжнародних стандартів у навчання прокурорів.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/ssp.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Стандарти професійної відповідальності та ви¬клад основних обов’язків та прав прокурорів, ухвалені Міжнародною асоціацією прокурорів 23 квітня 1999 року. URL: https://www.iapassociation.org/getattachment/ ResourcesDocumentation/IAP-Standards-(1)/Ukrainian. pdf.aspx (дата звернення: 12.07.2019).
2. Council of Europe, Recommendation Rec (2000)19 on the role of public prosecution, point 5.
3. In its Recommendation Rec(2000)19, para. 7, the Council of Europe states that training is both a right and a duty for all public prosecutors, both before their appointment as well as on a permanent basis.
4. Козьяков І. Принципи постійної професійної підготовки прокурорів. Вісник Національної академії прокуратури України. 2016. № 2(44). С. 37–43.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. В.Т. Бусел. К., 2001. 1440 с.
6. Про прокуратуру. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 2–3. Ст. 12.
7. Положення про єдину систему підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України : наказ Генерального прокурора України від 11.04.2007 року, № 583-Ц. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0583900-07 (дата звернення: 12.07.2019).
8. Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури : наказ Генерального прокурора України від 18.12.2017 року, № 351. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/z0113-18 (дата звернення: 12.07.2019).
9. Рішення № 17дп-19 Про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Дєєва О.В. URL: https://www.kdkp.gov.ua/decision/2019/01/23/988 (дата звернення: 12.07.2019).
10. Council of Europe, Recommendation Rec(2000)19, para. 7.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
47-52
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СЛІДЧА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ