ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛОГО ТА СВІДКА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОСЯГАНЬ НА ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

  • Влада Олександрівна Гусєва
Ключові слова: криміналістична тактика, досудове слідство, тактика допиту, кримінальне провадження, посягання на життя працівника правоохоронного органу, особа потерпілого, особа свідка

Анотація

Мета. На підставі аналізу практики органів досудового слідства, наукової літератури необхід­но встановити основні положення та виділити особливості тактики допиту потерпілого та свідка, що мають місце під час розслідування посягань на життя працівника правоохоронного органу.

Методи. Методологічною основою дослідження є положення загального методу пізнання – матеріалістичної діалектики, її закони і категорії. Відповідно до мети дослідження використо­вувалася сукупність принципів сучасної теорії пізнання, зокрема системно-діяльнісний, структурний, функціональний та логічний підходи.

Результати. Визначено тактичні особливості допиту потерпілого та свідка під час розслідування посягань на життя працівника правоохоронного органу. Вирішено такі основні завдання: встановлено основні положення допиту потерпілих та свідків під час розслідування посягань на життя працівника правоохоронного органу; розкрито особливості тактики допиту та з’ясовано характерні проблеми, що виникають під час досудового розслідування; встановлено методологію дослідження та її доказове значення; сформовано рекомендації щодо удосконалення досудового розслідування по зазначеній категорії кримінальних проваджень.

Висновки. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення тактики допиту потерпілого та свідка із зазначеної категорії кримінальних проваджень, а саме: невідкладність проведення допиту; обрання місця проведення допиту; врахування психологічного стану потерпілого та свідка, що впливає на формування показань; встановлення послідовності та конкретизації отримання інформації за допомогою тактичних прийомів і засобів; залучення до участі в допиті фахівця, що володіє спеціальними знаннями, необхідними в ході розслідування. Розвиток та удосконалення тактики допиту потерпілого та свідка під час розслідування посягань на життя працівника правоохоронного органу є важливим напрямом подальших наукових досліджень.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/ssp.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Сальников Ю.С. Психология следственных действий. Проблемы психологии следственной деятельности. Сборник научных статей. Красноярск : Изд-во Красноярского университета. 1986. С. 130–134.
2. Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою недопущення тортур та інших порушень прав людини : посібник / В. К. Весельський та ін. Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. 148 с.
3. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. Москва. Издательство БЕК.1998. 208 с.
4. Янковий М.О. Генезис поняття та сутність допиту. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2007. № 5. С. 185–187.
5. Алексеева Т.Г. Процессуальный порядок и тактика проведения допроса. Учебно-методическое пособие. Хабаровск : Дальневосточный институт повышения квалификации. 2009. 63 с.
6. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. Москва : Юрид. лит. 1976. 112 с.
7. Коновалов Е.Ф. Криминалистика. Криминалистическая тактика : учеб. пособ. Часть 2. Москва : МГИУ.1999. 222 с.
8. Белкин Р.С. Тактика следственных действий. Москва : Новый юристъ.1997. 176 с.
9. Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии : учеб. пособие. Мин-во внутр. дел СССР, Высш. следств. школа. Волгоград, 1976. 71 с.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
34-40
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СЛІДЧА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ