ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

  • Леонід Михайлович Бєлкін
Ключові слова: Єдиний реєстр досудових розслідувань, обшук, арешт, «розумні строки», угоди про визнання винуватості, тимчасовий доступ

Анотація

Мета дослідження – аналіз та узагальнення форм і способів протиправної поведінки поса­дових осіб прокуратури України на стадії досудового розслідування.

Методи дослідження: документальний аналіз відкритих джерел, порівняльний аналіз, уза­гальнення отриманих відомостей, що дало змогу системно простежити стан дотримання за­конності посадових осіб прокуратури України на стадії досудового розслідування.

Результати. Вперше системно досліджено та проаналізовано типові порушення посадових осіб прокуратури України на стадії досудового розслідування, що негативно впливає на права осіб.

Висновки. Сучасний стан кримінального провадження в Україні характеризується систем­ними масовими порушеннями прав осіб, які втягнуті в орбіту досудового розслідування. Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) України 2012 року надає широкі можливості стороні обвинувачення зловживати своїми правами. У цих умовах великі надії щодо забез­печення законності покладалися на контроль з боку органів прокуратури. Однак ці надії не справдилися, натомість саме органи прокуратури стають джерелами системних порушень прав осіб. Такі можливості надають численні юридичні та фактичні обмеження права осіб на оскарження в порядку КПК рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб сторони обвину­вачення, а також фактична безвідповідальність та безкарність посадових осіб органів про­куратури за допущені порушення. Встановлені такі системні порушення, як внесення, без достатніх приводів і підстав, відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) про кримінальні правопорушення за ініціативою органів слідства; ведення слідства відносно осіб, відомості про яких не внесені в ЄРДР; нехтування будь-якими уявленнями про «ро­зумні строки»; масові необґрунтовані обшуки та арешти; примушування осіб до укладання сумнівних угод про винуватість тощо.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/ssp.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Ткаченко І. Підслідність як міф законності. Юридична газета. 2019. № 23 (677). URL: http:// yur-gazeta.com/dumka-eksperta/pidslidnist-yak-mif-zakonnosti.html (дата звернення: 24.07.2019).
2. Рогатюк І.В., Алєксєєва-Процюк Д.О. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування: історія та сучасність. Наше пра¬во. 2013. № 3. С. 156–162.
3. Хмелевський Д. Підвищення ефективності прокурорського нагляду за дотриманням законів органами досудового розслідування. Юридична Україна. 2013. № 6. С. 110–114.
4. Рогатюк І.В. Прокурорський нагляд як гарантія законності й обґрунтованості прийняття процесуальних рішень на початковому етапі досудового розслідування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 2. С. 140–154.
5. Бабошин А.М. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 2. С. 187–190.
6. Чорноусько М. Нагляд прокурора за додержанням законів під час проведення досудового розслідування: тенденції нормотворення та правозастосування. Історико-правовий часопис. 2015. № 2. С. 199–204.
7. Павловський В.В. Відомчий процесуальний контроль та прокурорський нагляд за дотриманням загальних положень досудового розслідування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. 2015. Вип. 2(3). С. 100–104.
8. Лапкін А.В. Прокурор як менеджер досудового розслідування. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 1. С. 197–202.
9. Берендаков Я. «Именем революции»: как ГПУ и ГФС зерно изымали. Резонанс. 28.09.2017. URL: http://resonance.ua/imenem-revolyucii-kak-gpu-i-gfs-zerno/ (дата звернення: 24.07.2019).
10. Яхно А. Бизнес в ГПУ. Резонанс. 22.01.2018. URL: http://resonance.ua/biznes-v-gpu/ (дата звернення: 24.07.2019).
11. Бєлкін Л.М. Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року як засіб виправдання свавілля силових структур. Судова та слідча практика в Україні. 2018. Вип. 7. С. 51–58.
12. Бєлкін Л.М. Проблеми ефективності судового контролю на досудовому слідстві. Судова апеляція. 2018. № 3 (52). С. 49–60.
13. Бєлкін Л.М. Генеральна прокуратура України, з потурання слідчих суддів, продовжує масові арешти майна підприємців. Stockworld. 12.03.2019. URL: https://www.stockworld.com.ua/ru/column/gienieral-na-prokuratura-ukrayini-z-poturannia-slidchikh-suddiv-prodovzhuie-masovi-arieshti-maina-pidpriiemtsiv (дата звернення: 24.07.2019).
14. Бєлкін Л.М. Креатив від прокуратури міста Києва: слідство без слідчих. Stockworld. 24.05.2019. URL: https://www.stockworld.com.ua/ru/column/krieativ-vid-prokuraturi-mista-kiieva-slidstvo-biez-slidchikh (дата звернення: 24.07.2019).
15. Баганець О. Міфи і реальність за новим КПК України. Юридичний вісник України. 2013. № 3. 19–25 січ. С. 5.
16. Laura Ervo. Plea Bargaining as an Example of the Recent Changes in the Finnish Ciriminal Procedural Paradigm. Baltic journal of law & politics. Vol. 7. № 1 (2014). P. 97–112.
17. Anett Erzsébet Gácsi. The «plea bargaining» in Hungary. Наукові праці Національного авіаційного університету: Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». 2018. № 3 (48). С. 166–175.
18. Бєлкін Л.М. Угоди про визнання винуватості в кримінальному процесі України як чинник порушення прав приватних осіб. Судова та слідча практика в Україні. 2018. Вип. 6. С. 23–28.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
25-33
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СЛІДЧА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ