АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ФОРМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

  • Юлія Олександрівна Легеза
Ключові слова: адміністративний договір, природні ресурси, публічне управління, форма

Анотація

Мета – визначення сутності адміністративного договору як форми публічного управління у сфері використання природних ресурсів в Україні.

Методи – аналіз, синтез, порівняльно-правовий, соціологічний.

Результати. У науковій статті автором визначено, що адміністративний договір у сфері використання природних ресурсів є унікальною формою публічного управління, яка здатна вирішити конкретні завдання, що стоять перед суб’єктом управління, набуваючи таким чином ознак індивідуального акта управління, однак при цьому допускає застосування можливості досягнення домовленості, зберігаючи принцип диспозитивності, притаманний договору. За своєю сутністю адміністративний договір як форма публічного управління є зовнішньою формою діяльності суб’єкта публічного управління. Підкреслено, що адміністративний договір є різновидом адміністративно-процесуального провадження у сфері публічного управління. На­голошено, що усунення існуючих розбіжностей у розумінні адміністративно-правових форм публічного управління вимагає встановлення законодавчого визначення категорії нормативно-правових актів та категорії адміністративних договорів. Автором здійснено класифікацію адміністративних договорів у сфері використання та охорони природних ресурсів. Встановле­но, що активізація впровадження адміністративних договорів у сфері використання природних ресурсів є тією формою публічного управління, що здатна позитивно вплинути на практичне вирішення таких проблем, як дублювання повноважень суб’єктів публічного загальнонаціо­нального та регіонального управління та підвищення ефективності надання публічних послуг. Обґрунтовано, що метою застосування адміністративних договорів у сфері використання при­родних ресурсів є сприяння забезпеченню відкритості влади і співучасті громадян в управлін­ні; забезпеченню високої якості публічних послуг; постійному розвитку системи управління громадою тощо, що стає можливим завдяки інтенсифікації процесу впровадження форм елек­тронного врядування, вирішення регіональних природоресурсних проблем.

Висновки. В ході здійсненого дослідження доведено, що відносини з публічного управління у сфері укладення адміністративних договорів з використання природних ресурсів належать переважно до галузі адміністративно-екологічного регулювання, тому що відносини між учасниками таких договірних відносин базуються передусім на засадах субординації та підпорядкування, а не координації та юридичної рівності. Встановлено, що адміністративний договір є унікальною формою публічного управління, яка здатна вирішити конкретні завдання, що стоять перед суб’єктом управління, набуваючи таким чином ознак індивідуального акта управління, однак при цьому допускаючи застосування можливості досягнення домовленості, зберігаючи принцип диспозитивності, притаманний договору.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/ssp.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Климкин С. Законодательство РК необходимо совершенствовать. Юрист. 2005. № 2. URL: https://journal. zakon.kz/203619-zakonodatelstvo-rk-neobkhodimo.html (дата звернення: 27.07.2019).
2. Авер’янов В. Понятійно-термінологічні новели Кодексу адміністративного судочинства України: дискусійні проблеми. Право України. 2011. № 4. С. 12–38
3. Модельный экологический кодекс для государств-участников Содружества Независимых Государств Модельный экологический кодекс для государств-участников Содружества Независимых Государств : Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ № 27-8 от 16.11.2006 г. Законодавство України: офіц. сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_g03/print (дата звернення: 27.07.2019).
4. Хаустов Д.В. Публично-правовой договор в природоресурсном праве: отличительные признаки. Вестн. Моск. ун-та : сер. 11. Право. 2006. № 1. С. 45–61.
5. Про затвердження Типового договору оренди землі : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. № 220. Офіційний вісник України. 2004. № 9. С. 30. Ст. 527.
6. Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. № 420. Офіційний вісник України. 2013. № 47. С. 31. Ст. 1692.
7. Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції : Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 05.02.2013 р. № 40. Офіційний вісник України. 2013. № 18. С. 55. Ст. 622.
8. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36, № 37. Ст. 446.
9. Кобецька Н.Р. Дозвільне та договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.06. Київ : Нац. Академія наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2016. 424 с.
10. Про затвердження примірних угод про умови користування надрами та надання права підпису : Наказ Держгеонадр від 13.02.2015 р. № 16. Державна служба геології та надр України : офіц. сайт. URL : http://www.geo.gov.ua/site-v1/otrymannya-spetsdozvoliv-bez-provedennya-auktsionu.html (дата звернення: 27.07.2019).
11. Кірін Р.С. Кодифікація законодавства про на¬дра : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.06. Київ : Нац. Академія наук України, Ін-т економіко-правових досліджень, 2016. 374 с.
12. Лазоренко Д.В. Адміністративно-правове регулювання використання природних ресурсів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2014. 233 с.
13. Старилов Ю.Н. Административный договор : опыт законодательного регулирования в Германии. Государство и право. 1996. № 12. С. 42–43.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
18-24
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ