ВІДНОВЛЕННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ В ПРОЦЕСІ СУДДІВСЬКОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

  • Петро Дмитрович Гуйван
Ключові слова: відновлення позовної давності, поважність причин пропуску

Анотація

Мета. Ця робота має за мету проведення дослідження актуального питання стосовно норма­тивного та правозастосовного регулювання захисту порушеного суб’єктивного права особи. В цьому сенсі вельми актуальними є матеріально-правові гарантії того, що право на захист не погашається із спливом позовної давності, якщо це відбулося за поважних причин, а ви­моги щодо захисту порушеного права розглядаються судом незалежно від спливу давнісного строку.

Методи. Методологія наукового аналізу полягає у вивченні застосування загальних ци­вілізаційних засад справедливості в діяльності національної правової системи. В площині судового захисту шляхом застосування компетентним юрисдикційним органом засобів дер­жавного примусу подібна позиція проявляється у наданні можливості його отримати, навіть коли носій порушеного права пред’явив позовне домагання після спливу встановленого для цього строку – позовної давності. Основна увага приділена з’ясуванню змісту та сутності обов’язку судового органу оцінити причини пропуску давнісного строку за всіма вимогами управненої особи та у разі визнання причин пропуску позовної давності поважними здійс­нити повноваження щодо захисту цивільного права.

Результати. В результаті дослідження встановлено, що відновлення давності відбуваєть­ся не автоматично, а лише після прийняття судом відповідного рішення щодо оцінки по­важності невчинення дій з реалізації матеріального права на позов саме упродовж перебігу конкретного давнісного строку. Якщо певна юридично значима обставина негативно вплину­ла на можливість кредитора звернутися до суду, то цілком справедливо, що відбудеться від­новлення позовної давності. В статті аналізуються фактори, що впливають на відновлення позовної давності, які повинні мати об’єктивний характер, що унеможливлює пред’явлення позову. Розглядається їхня відмінність від тих, що тягнуть зупинення давнісного строку.

Висновки. Автор дійшов висновку, що розглянуті конкретні ситуації, пов’язані з віднов­ленням позовної давності, недостатньо вивчені правовою наукою. Коментований механізм потребує додаткового правового врегулювання, зокрема, під час прийняття судового рішен­ня, яким цивільне право, що порушене, визнане належним певній особі; під час перегляду судового рішення; якщо відповідна заява не подана позивачем; у разі скасування рішення або відновлення дії правочину тощо. Також надані конкретні пропозиції стосовно коригуван­ня чинного матеріального законодавства у сфері, яка досліджується.

 

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/ssp.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Красавчиков О.А. Теория юридических фактов в советском гражданском праве : автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1950. 14 с.
2. Гуйван П.Д. Позовна давність : монографія. Харків : Право, 2012. 448 с.
3. Головко А.А. Действие исковой давности в советском гражданском праве : автореф. дис. …. канд. юрид. наук. Харьков, 1953. 14 с.
4. Ринг М.П. Исковая давность в новом Гражданском кодексе РСФСР. Советская юстиция. 1964. № 19. С. 18–23.
5. Справа № 9/160-10. Архів господарського суду Сумської області за 2010 рік.
6. Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву. Историко-догматическое исследование. Москва : Статут, 2003. 511 с.
7. Постанова Верховного Суду України від 11 березня 2002 р. по справі за позовом Дочірнього підприємства «Райз-Інвест» до Відкритого акціонерного товариства «Славутський солодовий завод» про стягнення коштів. Вісник Верховного Суду України. 2003. № 3. С. 25–26.
8. Вострикова Л.Г. Сроки осуществления защиты гражданских прав: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2000. 159 с.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
12-17
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ