ТЕНДЕНЦІЇ ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

  • Вікторія Григорівна Яворська
Ключові слова: законотворча техніка, верховенство права, правопорядок, Верховний Суд, якість правозастосування

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі тенденцій внесення змін у правове регулювання здійснення правосуддя в Україні.

Мета полягає в аналізі змін, які відбулися в системі правосуддя, їх впливу на подальше вдо­сконалення системи правосуддя.

Під час проведення дослідження для виконання завдань використовувались загальнонауко­ві та спеціальнонаукові методи, зокрема, історичний та герменевтичний методи використано для дослідження тенденцій внесення змін у правове регулювання правосуддя в Україні, метод формальної логіки та системного аналізу для правильності внесення змін до законодавства, метод наукового аналізу, системний метод були використані під час дослідження зв’язків між нормативними актами.

У результаті проведеного дослідження висвітлено порушення вимог законотворчої техніки Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 2.06.2016 року. Вказано, що спочатку парламент проголосував за і лише після цього схвалив зміни до Конституції (щодо правосуддя). Фактично Закон був ухвалений за дії попередньої редакції Конституції України.

Указом Президента України від 20 травня 2015 року було затверджено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, яка передбачає здійснення реформування у два етапи. Перший полягає в оновленні законодавства, а другий – у системних змінах до Конституції України та комплексній побудові інституційних спроможностей відповідних правових інститутів в Україні.

Висновки. Позитивними тенденціями внесення змін у правове регулювання здійснення правосуддя в Україні відмічаємо адаптацію законодавства про судоустрій до міжнародних вимог, прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про Конституційний Суд України», внесення змін до Конституції України до повноважень Президента України та Верховної Ради України щодо правосуддя, вдосконалення процесуальних кодексів відповідно до міжнародних стандартів, повернення повноважень Верховного Суду, утворення Вищого антикорупційного суду та прийняття Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/ssp.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Поліковський М., Аврамишин Д. Процес судової реформи в Україні: етапи розвитку. Судова влада в Україні та інших державах: історія та сучасність (аспекти права): матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (м. Львів, 25 травня 2018 р.). Вип. 7. Львів: Ліга-Прес, 2018. С. 118-122.
2. Сучасний етап судової реформи: передумови, ключові події і виклики URL: http://www.pravo.org.ua/ ua/news/5889 (дата звернення: 25.07.2019)
3. Семишоцький Лев. Судову реформу можна анулювати з процедурних підстав. Закон і бізнес. 06.07–12.07.2019. URL: https://zib.com.ua/ua/138353- sudovu_reformu_mozhna_anulyuvati_z_procedurnih_ pidstav__eksp.html (дата звернення: 25.07.2019)
4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Рада Європи оцінила запроваджені в межах судової реформи процедури добору суддів. Оприлюднено новий звіт. 2019. URL: https://www.vkksu.gov.ua/ua/ news/rada-ewropi-pozitiwno-ocinila-zaprowadzieni-w-miezach-sudowoi-rieformi-procieduri-doboru-suddiw-opriliudnieno-nowij-zwit/ (дата звернення: 25.07.2019)
5. Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною. URL: https://ukranews. com/ua/news/639657-stavnijchuk-pro-sudovu-reformu-komandy-zelenskogo-ks-maye-vsi-pidstavy-vyznaty-sudovu-reformu (дата звернення: 25.07.2019)
6. Трач І. Реформування судової системи України: нагальна вимога часу. Судова влада в Україні та інших державах: історія та сучасність (аспекти права): матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (м. Львів, 25 травня 2018 р.). Вип. 7. Львів: Ліга-Прес, 2018. С. 156-159.
7. Оцінка судової реформи в Україні за період з 2014 до 2018 року та відповідність реформи стандар¬там і рекомендаціям Ради Європи. Проект Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні». Консолідований документ. Квітень 2019 року. 19 с. URL: https:// rm.coe.int (дата звернення: 25.07.2019)
8. Рада Європи надала оцінку судовій реформі в Україні. URL: http://www.yur-gazeta.com/golovna/rada-evropi-nadala-ocinku-sudoviy-reformi-v-ukrayini-.html (дата звернення: 25.07.2019)
9. Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні : щорічна доповідь за 2017 рік / Вища рада правосуддя. Київ, 2018. 227 с.
10. Саленко О. В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2015. 235 с.
11. Ватаманюк Л. Національне законодавство про судоустрій і статус суддів: проблема практичної реалізації міжнародних стандартів. Судова влада в Україні та інших державах: історія та сучасність (аспекти права): матеріали Сьомої Всеукраїнської науково- теоретичної інтернет-конференції (м. Львів, 25 травня 2018 р.). Вип. 7. Львів: Ліга-Прес, 2018. С. 17-21.
12. Сірий М. Процедура реформування Верховного суду України була ганебною. URL: https://ukranews. com/ua/news/640954-protsedura-reformuvannya-verhovnogo-sudu-ukrayiny-bula-ganebnoyu-siryj (дата звернення: 25.07.2019)
13. Дригваль Н.П., Монастирська В.Ю. Верховний Суд у кримінальному процесі: системна реформа чи проста зміна назви? Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 25–33.
14. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06. 2016. № 1402-VIII URL: http://www. zakon0.rada. gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 25.07.2019)
15. Довідна Олена. Ставлення громадян до вітчизняної Феміди покращилося до рівня 2012 року. Куди рухатися далі? Закон і бізнес. 29.06–05.07.2019. URL: https://zib.com.ua/ua/138280-stavlennya_gromadyan_do_ vitchiznyanoi_femidi_ pokraschilosya_.html (дата звернення: 25.07.2019)
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
5-11
Розділ
СЕКЦІЯ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ ТА СТАТУСУ СУДДІВ